ویژگی های منحصر به فرد 

پورت RJ45 تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست