اخبار 

۱۳۹۶/۰۸/۲۲

عزیمت کشتی صیادی پارسیان شیلا سفر 06-96 به صیدگاه

کشتی صیادی پارسیان شیلا تحت نمایندگی و تدارک این شرکت سفر 06-96 خود را به صیدگاه آغاز کرد.لازم به ذکر است این شناور بزرگ ترین کشتی صیادی پرساینر در خاورمیانه می باشد.
همچنین مفتخر به ارائه خدمات اعم از نمایندگی کشتیرانی ، تخلیه و بارگیری و تدارکات این شناور با بیش از 5 سال می باشیم.