خدمات › خدمات دریایی 

خدمات دریایی

شرکت کشتیرانی دریاپیشه گان از زمان تاسیس و بیش از دو دهه تجربه، در کارنامه خود مدیریت شناورها و خدمات دریایی به انواع کشتی های کانتینربر، تانکر، کارگو و فله بر و صیادی و... ارایه خدمات بیش از ۱۲۵۰۰ سفر دریایی به شناوران با ظرفیتهای مختلف را دارد.

انواع خدمات دریایی