خدمات › خدمات دریایی › تدارکات دریایی › تامین مایحتاج 

تامین مایحتاج

خدمات تامین مایحتاج کشتیرانی دریاپیشه گان، بعنوان یک همکار بین المللی قابل اتکا برای شما و تهیه و تدارک مایحتاج، ذخیره ونگهداری مواد غذایی برای صنایع فرا ساحلی و انواع شناورها می باشد. ما دارای پرسنل با تجربه ی آموزش دیده وآگاه به بازار های محلی می باشیم. خدمات ما تهیه و تدارک برای تمامی شناورهای دریایی است. خدمات ما شامل طیف گسترده ایست از تامین خواروبار خشک، تازه و یخ زده برای نیاز های گوناگون دراین سالها ما مفتخر به خدمات رسانی به مشتران خود در سراسر خلیج فارس بوده وهستیم.

انواع تامین مایحتاج