مدیران 

مشخصات و سوابق تحصیلی و شغلی مدیران ارشد شرکت عنوان شرکت به شرح زیر است.